534-750-007
Grafolog na Śląsku

Opinie grafologiczne pisma ręcznego

Doświadczona kadra ekspertów (kilka tysięcy opinii)
Skrupulatne badania i ekspertyzy kryminalistyczne
Krótkie terminy badań

Opracowujemy kryminalistyczne opinie w zakresie identyfikacji pisma ręcznego, podpisów i paraf na wszelkiego rodzaju dokumentach. Ponadto przeprowadzamy konsulatcje grafologiczne. Dokonujemy sprawdzeń błędnych opinii grafologicznych. Opracowujemy również opinie z zakresu badań technicznych dokumentów. Posiadamy wykoształcenie z zakresu ekspertyzy pisma, znaczne doświadczenie (kilka tysięcy opracowanych opinii) oraz wysokiej klasy sprzęt badawczy. Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów zlecenia. Każda opinia wykonywana jest przez Biegłego Sądowego.

W trakcie badań wykorzystywane są również przez grafologa programy wspomagające jego pracę. Tego typu programy dokonują pomiarów, skomplikowanych obliczeń, porównań i analiz. Wyniki z pracy programu przedstawiane są w formie graficznej, liczbowej i procentowej. Tego typu wsparcie eksperta z zakresu badań pismoznawczych jest cennym narzędziem. Jest ono szczególnie cenne w trudnych przypadkach. Warto użyć programu również w prostych sprawach, gdzie wklejone w treści opinii wyniki z badań są reprezentatywne dla organu procesowego – aby przyjąć opinię jako bezspornie udowodnioną. Często grafika i wyliczenia procentowe są niezwykle przekonywujące – dając obiektywny obraz badanych zjawisk. Wiodące na rynku programy zostały opracowane w Warszawie oraz w Krakowie. Program powinien być używany przez doświadczonego grafologa, który powinien właściwie ocenić uzyskane wyniki z badań.

Bardzo częstym przedmiotem badań grafologów wykonujących zlecenia prywatne są anonimy. Mają one za cel określenie wykonawcy donosu – anonimu. Tego typu materiał zostaje nakreślone na bardzo różnorodnym podłożu. Dla przykładu można wskazać: powierzchnie drzwi, karoserię samochodu, wiatę przystanku czy też szybę. Rodzaj podłoża znacznie wpływa na ograniczenia badawcze. Nie każde podłoże umożliwia wykonanie badań na poziomie kategorycznym. Z reguły do badań przekazywany jest materiał porównawczy od kilku lub nawet kilkunastu osób. Najlepiej przeselekcjonować materiał i przekazać najbardziej prawdopodobny – gdyż ilość osób do porównania wpływa na cenę opinii grafologicznej. Częstym jest również, iż materiał porównawczy stanowią bezwpływowe podpisy lub pismo. Mogą one posiadać szeroki zakres ograniczeń, takich jak: brak adekwatności treściowej w stosunku do anonimu lub mała ilość materiału. Nasi eksperci zawsze starają się pracować na dostępnym materiale i osiągać jak najwyższe wnioski końcowe opinii.

Listy biegły sądowych są ogólnie dostępne. Często sądy udostępniają również listy biegłych na stronach internetowych. Jest to bardzo prosta metoda weryfikacji i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez grafologa. Każda osoba może sprawdzić, które osoby zostały wpisane na listy biegłych sądowych. Przykładem może być Sąd Okręgowy w Katowicach, który na stronie o adresie: http://www.katowice.so.gov.pl/ umieszcza aktualne listy biegłych sądowych. Biegli zostali posegregowani według specjalizacji. Na wspomnianych listach można odnaleźć czas trwania kadencji grafologa oraz dane kontaktowe.

Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszą się weryfikacje opinii grafologa. Mają one na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie trafności danej opinii. W przypadku wykrycia błędów lub wewnetrzych sprzeczności opinii zostają one szczegółowo opisane. Cytowana jest w tym zakresie fachowa literatura. Z doświadczenia wskazujemy, iż pisemna weryfikacja (podpisana i opieczętowana przez doświadczego grafologa) to bardzo mocny argument do podważenia błędnej opinii grafologicznej. Często o wiele bardziej skuteczna, aniżeli kolejna opinia w sprawie. Celem wykonania weryfikacji wystarczy przekazać kserokopię lub fotokopię opinii, która ma zostać przeanalizowana. Dla przykładu poniżej zaprezentowano weryfikację ekspertyz.

W wyniku badań poprawności wykonania ekspertyz grafologicznych stwierdzono co następuje:

1. W treści obu weryfikowanych opinii grafologicznych nie wskazano kto opiniował oraz kto wykonywał badania.

2. Przekazany do badań materiał porównawczy Probanta A to zasadniczo wyłącznie podpisy własne widniejące w aktach sprawy - określone przez grafologa jako bezwpływowe. W tym zakresie można mieć uzasadnione wątpliwości do co ilości, adekwatności i jakości materiału porównawczego. Zasadnym jest, aby opisany materiał porównawczy został uzupełniony w celu ustalenia pełnego zakresu możliwości psychomotorycznych Probanta A. Jest to szczególnie istotne przy badaniach prostych konstrukcji graficznych w postaci paraf. Z doświadczenia należy wskazać, iż parafy mogą przybierać różne kształty oraz odmiany. Jest to wysoko zautomatyzowany twór (poza świadomością piszącego), z uwagi na co różne czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne mogą zachwiać jego ogólnym kształtem, budową i przebiegiem linii pisma. Na te odmiany lub zmiany paraf może wpływać, np. zmęczenie, niewygodna pozycja pisarska lub ogólne osłabienie psychofizyczne.

3. Opisany w opinii z dnia 30 czerwca 2014 roku materiał porównawczy Probanta B to podpisy własne widniejące na trzech dokumentach, z czego dwa z nich to kopie techniczne. W drugiej opinii z dnia 26 lutego 2015 roku przekazano do badań w charakterze materiału porównawczego Probanta B cztery dokumenty w oryginale. Biegły sądowy kilka z podpisów odrzucił z badań - pozostawiając ok. 2 podpisy i odręczne zapisy z wniosków o wydanie dowodu osobistego. Pomimo posiadania tak skąpego materiału porównawczego, zasadniczo w niewielkim stopniu uzupełnionego - biegła oceniała materiał jako wystarczający. Myślę, że zasadnym byłoby dalsze uzupełnienie materiału porównawczego - w celu ustalenia pełnych możliwości psychomotorycznych Probanta B. Tak skąpy materiał mógł znacząco zawęzić ustalany zakres możliwości pisarskich - w skutek czego nie odpowiadał on zakresowi ujawnionemu w materiale dowodowym.

4. Ekspert używa stwierdzenia „imitacje podpisów” i „imitacje odcisków pieczątek” co nie jest właściwym określeniem na tym etapie badań. Idąc tokiem myślenia biegłej to każdą kserokopie lub skan można nazwać imitacją podpisu lub odcisku pieczątki. Istotą jest czy podpis lub odcisk pieczątki został lub nie został przeniesiony z innego dokumentu. Grafolog nie udowodnił tego faktu - nawet nie próbując wykonać w tym zakresie żadnych badań. Nie jest więc uprawniona do używania tego typu określenia, które może wprowadzać w błąd. Na chwilę obecną udowodniono, że podpisy i odciski pieczątek są kopiami. Być może cały dokument to kopia oryginalnego autentycznego dokumentu. Na chwilę obecną biegły grafolog tego faktu nie wykluczył. Aby ustalić, czy noszą one ślady przerobienia należy przeprowadzić dodatkowe badania, np. badania sposobu wykonania zapisu całego dowodowego dokumentu oraz cech podłoża wokół dowodowych podpisów i odcisków.

5. Niezrozumiałym jest stwierdzenie, że kopie, kserokopie, skany lub samokopiujące kopie nie są przedmiotem badań porównawczych pisma. Tego typu badania są jak najbardziej wykonywane. Dla przykładu ekspertyzy na kopiach wykonuje Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

6. Jedyny oryginał dowodowej parafy składa się zaledwie z 6 ruchów ręki, tj. 6 gramm. Tego typu grafizm jest bardzo prostą konstrukcją graficzną, prezentującą nieliczne cechy nawykowe i dystynktywne pisma. Z uwagi na powyższe najprawdopodobniej istnieje możliwość jej nakreślenia przez większą ilość osób o przeciętnych możliwościach pisarskich, a tym samym nie nadaje się ona do przeprowadzenia badań identyfikacyjnych. Wątpliwości w tym zakresie ma również sama biegła sądowa, jednakże kwalifikuje go do dalszych badań. Wskazana decyzja może doprowadzić do błędnych wniosków końcowych. Grammy można określić jako poszczególne ruchy ręki. Tak więc przedmiotowa parafę nakreślono w wyniku 6 ruchów ręki. Tak więc osoba usiłująca podrobić autentyczną parafę Probanta A miałaby wyuczyć się jedynie sześciu następujących po sobie ruchów ręki. Dla osoby posiadającej sporą wiedzę w zakresie fałszowania podpisów - po odpowiednim przygotowaniu i gruntownej nauce sposobu kreślenia autentycznego podpisu sfałszowanie tego podpisu będzie zadaniem niezbyt skomplikowanym. Stwierdzenie to oparto na podstawie literatury specjalistycznej.

7. Zaprezentowane w opinii tablice poglądowe przedstawiają wyłącznie materiał porównawczy w postaci nieczytelnych podpisów konfrontowany z dowodową parafą. Tak więc tego typu trudny materiał dowodowy został dodatkowo skonfrontowany z nieadekwatnym materiałem porównawczym. Zalecane jest prowadzenie badań porównawczych na tym samym rodzaju podpisów. Nieadekwatny materiał porównawczy potęguje wątpliwości.

8. Grafolog wskazał, że ujawnił ogólne cechy wspólne pomiędzy dowodową parafą a materiałem porównawczym Probanta A - to czy przy tak prostej parafie nie jest to kolejna wątpliwość. Tak wiele wątpliwości w tego typu trudnym przypadku.

9. Zaprzysiężony biegły wskazuje, iż parafa powstała w wyniku naśladownictwa. Jednakże nie wskazał jakie to cechy wykazują fakt, iż dowodowa parafa powstała w wyniku naśladownictwa. Nie określił jakiego rodzaju naśladownictwo ujawnił, np. wzrokowe lub wyuczone. Jakiego rodzaju cechy na to wskazują. Grafolog nie wykluczył również możliwości powstania parafy w wyniku autofałszerstwa. Nie wskazał różnic pomiędzy tymi zjawiskami. Niezrozumiały jest fakt, iż w charakterystyce materiału dowodowego biegła nie wskazała faktu ujawnienia cech naśladownictwa, tzn. że naśladownictwo było tak „dobre” że zostało przeoczone przez biegłą?

10. Zadziwiający jest fakt, iż grafolog sądowy w badaniach wykluczających odręczne zapisy nie wskazuje żadnych cech o tym świadczących oraz nie wykonuje żadnych tablic poglądowych - a więc ten zakres badań nie został udowodniony i nie można uznać go za dowód w sprawie.

Reasumując: analizowane opinie grafologiczne nie są kompletne, zawierają niepoparte badaniami stwierdzenia, być może zawierają błędne oceny materiałów badawczych, a tym samym nie można ich uznać jako bezsporny dowód w sprawie. Zalecane jest uzyskanie kolejnej opinii w podanym zakresie, a do jej wykonania dostarczony będzie uzupełniony i kompletny materiał porównawczy. Z treści analizy wynika, iż dowodowa parafa przekazana w formie oryginału może okazać się niewystarczająca do przeprowadzenia badań identyfikacyjnych pisma.

Poniżej adresy jednostek Policji w Polsce:
JEDNOSTKA w Białej Podlaskiej ulica Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska.
JEDNOSTKA w Bielsku-Białej ulica Rychlińskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała.
JEDNOSTKA w Bydgoszczy ulica Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz.
JEDNOSTKA w Bytomiu ulica Stolarzowicka 35, 41-908 Bytom.
JEDNOSTKA w Chełmie przy ulica Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm .
JEDNOSTKA w Chorzowie ulica Legnicka 1, 41-503 Chorzów.
JEDNOSTKA w Częstochowie ulica Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa.
JEDNOSTKA w Dąbrowie Górniczej Aleja Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
JEDNOSTKA w Gliwicach ulica Powstańców Warszawy 10-12, 44-100 Gliwice.
JEDNOSTKA w Gorzowie Wielkopolskim ulica Kardynała Wyszyńskiego122, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
JEDNOSTKA w Grudziądzu ulica Chełmińska 111, 86-300 Grudziądz.
JEDNOSTKA w Jastrzębiu-Zdrój ulica Śląska 12, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
JEDNOSTKA w Jaworznie ulica Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno.
JEDNOSTKA w Kaliszu ulica Jasna 1-3, 62-800 Kalisz.
JEDNOSTKA w Katowicach ulica Lompy 19, 40-038 Katowice.
JEDNOSTKA w Koninie ulica Przemysłowa 2, 62-510 Konin.
JEDNOSTKA w Koszalinie ulica Słowackiego 11, 75-009 Koszalin.
JEDNOSTKA w Krośnie ulica Lwowska 28, 38-400 Krosno.
JEDNOSTKA w Lesznie ulica 17 stycznia 8, 64-100 Leszno.
JEDNOSTKA w Lublinie ulica Północna 3, 20-064 Lublin.
JEDNOSTKA w Łodzi ulica Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź.
JEDNOSTKA w Mysłowicach ulica Starokościelna 2, 41-400 Mysłowice.
JEDNOSTKA w Opolu ulica Leona Powolnego 1, 46-020 Opole.
JEDNOSTKA w Ostrołęce ulica Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka.
JEDNOSTKA w Piekarach Śląskich ulica Kalwaryjska 62, 41-940 Piekary Śląskie.
JEDNOSTKA w Piotrkowie Trybunalskim ulica Szkolna 30/38, 97-300 Piotrków Trybunalski.
JEDNOSTKA w Płocku Aleja Kilińskiego 8, 09-400 Płock.
JEDNOSTKA w Przemyślu ulica Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl.
JEDNOSTKA w Radomiu ulica 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
JEDNOSTKA w Rudzie Śląskiej ulica Hallera 9, 41-709 Ruda Śląska.
JEDNOSTKA w Rybniku ulica Hallera 9, 41-709 Ruda Śląska.
JEDNOSTKA w Rzeszowie ulica Jagiellońska 13, 35-959 Rzeszów.
JEDNOSTKA w Siedlcach ulica Starowiejska 66, 08-110 Siedlce.
JEDNOSTKA w Siemianowicach Śląskich ulica Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śląskie.
JEDNOSTKA w Skierniewicach ulica Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice.
JEDNOSTKA w Sosnowcu ulica Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec.
JEDNOSTKA w Szczecinie ulica Kaszubska 35, 70-227 Szczecin.
JEDNOSTKA w Świętochłowicach ulica Wojska Polskiego 16c, 41-600 Świętochłowice.
JEDNOSTKA w Świnoujściu ulica Krzywoustego 2a, 72-600 Świnoujście.
JEDNOSTKA w Tarnobrzegu ulica 1 Maja 2, 39-400 Tarnobrzeg.
JEDNOSTKA w Toruniu ulica Grudziądzka 17, 87-100 Toruń.
JEDNOSTKA w Tychach Aleja Bielska 46, 43-100 Tychy.
JEDNOSTKA w Zabrzu ulica 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze.
JEDNOSTKA w Zamościu ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość.
JEDNOSTKA w Zielonej Górze ulica Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra.
JEDNOSTKA w Żorach ulica Wodzisławska 3, 44-240 Żory.
JEDNOSTKA we Włocławku ulica Okrężna 25, 87-800 Włocławek.
JEDNOSTKA Powiatu Łódź-Wschód ulica 11 listopada 62F, 97-140 Koluszki.
JEDNOSTKA w Aleksandrowie Kujawskim ulica Wojska Polskiego 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
JEDNOSTKA w Bełchatowie ulica 1-go Maja 7, 97-400 Bełchatów.
JEDNOSTKA w Będzinie ulica Generała Józefa Bema 1, 42-500 Będzin.
JEDNOSTKA w Białobrzegach ulica Żeromskiego 23, 26-800 Białobrzegi.
JEDNOSTKA w Białogardzie ulica Staromiejska 35, 78-200 Białogard.
JEDNOSTKA w Bieruniu ulica Turystyczna 1A, 43-155 Bieruń.
JEDNOSTKA w Biłgoraju ulica Polna 1, 23-400 Biłgoraj.
JEDNOSTKA w Brodnicy ulica Zamkowa 13, 87-300 Brodnica.
JEDNOSTKA w Brzegu ulica Robotnicza 10, 49-300 Brzeg.
JEDNOSTKA w Brzezinach ulica Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny.
JEDNOSTKA w Brzozowie ulica Witosa 9, 36-200 Brzozów.
JEDNOSTKA w Chełmnie ulica Świętojerska 5, 86-200 Chełmno.
JEDNOSTKA w Chodzieży ulica Wiosny Ludów 14, 64-800 Chodzież.
JEDNOSTKA w Choszcznie ulica Bohaterów Warszawy 7c, 73-200 Choszczno.
JEDNOSTKA w Ciechanowie ulica 11 Pułku Ułanów Legionowych 25,06-400 Ciechanów.
JEDNOSTKA w Cieszynie ulica Wojska Polskiego 2, 43-400 Cieszyn.
JEDNOSTKA w Czarnkowie ulica Kościuszki 89, 64-700 Czarnków.
JEDNOSTKA w Dębicy ulica Chłodnicza 20, 39-200 Dębica.
JEDNOSTKA w Drawsku Pomorskim ulica Obrońców Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.
JEDNOSTKA w Garwolinie ulica Stacyjna 23, 08-400 Garwolin.
JEDNOSTKA w Głubczycach ulica Chrobrego 6, 48-100 Głubczyce.
JEDNOSTKA w Gnieźnie ulica Papieża Jana Pawła II nr2, 62-200 Gniezno.
JEDNOSTKA w Goleniowie ulica Maszewska 9, 72-100 Goleniów.
JEDNOSTKA w Golubiu-Dobrzyniu ulica Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń.
JEDNOSTKA w Gostyninie ulica 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin.
JEDNOSTKA w Gostyniu ulica Wrocławska 44, 63-800 Gostyń.
JEDNOSTKA w Grodzisku Mazowieckim ulica Bartnika 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Grodzisku Wielkopolskim ulica 27 stycznia 16, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
JEDNOSTKA w Grójcu ulica Brzozowa 108, 05-600 Grójec.
JEDNOSTKA w Gryficach ulica Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice.
JEDNOSTKA w Gryfinie ulica Grunwaldzka 9, 74-100 Gryfino.
JEDNOSTKA w Hrubieszowie ulica Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów.
JEDNOSTKA w Inowrocławiu ulica Toruńska 15, 88-100 Inowrocław.
JEDNOSTKA w Janowie Lubelskim ulica Jana Zamoyskiego 92, 23-300 Janów Lubelski.
JEDNOSTKA w Jarocinie ulica T. Kościuszki 29, 63-200 Jarocin.
JEDNOSTKA w Jarosławiu ulica Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.
JEDNOSTKA w Jaśle ulica Kościuszki 26, 38-200 Jasło.
JEDNOSTKA w Kamieniu Pomorskim ulica Żwirki i Wigury 2, 72-400 Kamień Pomorski.
JEDNOSTKA w Kędzierzynie-Koźlu ulica Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn Koźle.
JEDNOSTKA w Kępnie ulica Chojęcin -Szum 8a, 63-600 Kępno.
JEDNOSTKA w Kluczborku ulica Katowicka 14, 46-203 Kluczbork.
JEDNOSTKA w Kłobucku ulica Boh. Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck.
JEDNOSTKA w Kolbuszowej ulica Plac Wolności 1, 36-100 Kolbuszowa.
JEDNOSTKA w Kole ulica Sienkiewicza 14, 62-600 Koło.
JEDNOSTKA w Kołobrzegu ulica Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg.
JEDNOSTKA w Kościanie ulica Ks. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan.
JEDNOSTKA w Kozienicach ulica Radomska 1, 26-900 Kozienice.
JEDNOSTKA w Krapkowicach ulica Sądowa 25, 47-300 Krapkowice.
JEDNOSTKA w Krasnymstawie ulica Okrzei 11, 22-300 Krasnystaw.
JEDNOSTKA w Kraśniku ulica Lubelska 83, 23-200 Kraśnik.
JEDNOSTKA w Krośnie Odrzańskim ulica Świerczewskiego 17, 66-600 Krosno Odrzańskie.
JEDNOSTKA w Krotoszynie ulica Zdunowska 38a, 63-700 Krotoszyn.
JEDNOSTKA w Kutnie ulica Toruńska 14, 99-300 Kutno.
JEDNOSTKA w Legionowie ulica Jagiellońska 26B, 05-120 Legionowo.
JEDNOSTKA w Lesku ulica Wincentego Pola 4, 38-600 Lesko.
JEDNOSTKA w Leżajsku ulica Marii Curie-Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk.
JEDNOSTKA w Lipnie ulica Platanowa 1, 87-600 Lipno.
JEDNOSTKA w Lipsku ulica Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko.
JEDNOSTKA w Lubaczowie ulica Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów.
JEDNOSTKA w Lubartowie ulica Lubelska 57A, 21-100 Lubartów.
JEDNOSTKA w Lublińcu ulica Oświęcimska 6, 42-700 Lubliniec.
JEDNOSTKA w Łańcucie przy pl. Jana III Sobieskiego 19, 37-100 Łańcut.
JEDNOSTKA w Łasku ulica 9 Maja 32/36, 98-100 Łask.
JEDNOSTKA w Łęcznej ulica Księży Wrześniewskich 10, 21-010 Łęczna.
JEDNOSTKA w Łęczycy ulica Ozorkowskie Przedmieście 4, 99-100 Łęczyca.
JEDNOSTKA w Łobzie ulica Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez.
JEDNOSTKA w Łowiczu ulica Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz.
JEDNOSTKA w Łukowie ulica Międzyrzecka 9, 21-400 Łuków.
JEDNOSTKA w Makowie Mazowieckim ulica Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Mielcu ulica Wyspiańskiego 8, 39-300 Mielec.
JEDNOSTKA w Międzychodzie ulica Sikorskiego 22a, 64-400 Międzychód.
JEDNOSTKA w Międzyrzeczu ulica Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich 1, 66-300 Międzyrzecz.
JEDNOSTKA w Mikołowie ulica Rymera 1, 43-190 Mikołów.
JEDNOSTKA w Mińsku Mazowieckim ulica Wyszyńskiego 15/17, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Mławie ulica Sienkiewicza 2, 06-500 Mława.
JEDNOSTKA w Mogilnie ulica Rynek 6, 88-300 Mogilno.
JEDNOSTKA w Myszkowie ulica Kościuszki 105, 42-300 Myszków.
JEDNOSTKA w Myśliborzu ulica Piłsudskiego 4, 74-300 Myślibórz.
JEDNOSTKA w Nakle nad Notecią ulica Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
JEDNOSTKA w Namysłowie ulica Piłsudskiego 4, 46-100 Namysłów.
JEDNOSTKA w Nisku ulica Sandomierska 6, 37-400 Nisko.
JEDNOSTKA w Nowej Soli ulica Północna 2, 67-100 Nowa Sól.
JEDNOSTKA w Nowym Dworze Mazowieckim ulica Ignacego Jana Paderewskiego 3, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Nowym Tomyślu ulica Piłsudskiego 37, 64-300 Nowy Tomyśl.
JEDNOSTKA w Nysie ulica Armii Krajowej 11, 48-300 Nysa.
JEDNOSTKA w Obornikach ulica Piłsudskiego 54, 64-600 Oborniki.
JEDNOSTKA w Oleśnie ulica Klonowa 1a, 46-300 Olesno.
JEDNOSTKA w Opocznie przy Aleja Dąbrówki 1, 26-300 Opoczno.
JEDNOSTKA w Opolu Lubelskim ulica 25-lecia PRL 4, 24-300 Opole Lubelskie.
JEDNOSTKA w Ostrowi Mazowieckiej ulica Pułkownika Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
JEDNOSTKA w Ostrowie Wielkopolskim ulica Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
JEDNOSTKA w Ostrzeszowie ulica Zamkowa 27, 63-500 Ostrzeszów.
JEDNOSTKA w Otwocku ulica Kazimierza Pułaskiego 7A, 05-402 Otwock.
JEDNOSTKA w Pabianicach ulica Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice.
JEDNOSTKA w Pajęcznie ulica 1 Maja 52, 98-330 Pajęczno.
JEDNOSTKA w Parczewie ulica Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew.
JEDNOSTKA w Piasecznie ulica Kościelna 3, 05-500 Piaseczno.
JEDNOSTKA w Pile ulica Bydgoska 115, 64-920 Piła.
JEDNOSTKA w Pleszewie ulica Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew.
JEDNOSTKA w Płońsku ulica1 Maja 3, 09-100 Płońsk.
JEDNOSTKA w Poddębicach ulica Narutowicza 2/4, 99-200 Poddębice.
JEDNOSTKA w Policach ulica Kasprowicza 3, 72-010 Police.
JEDNOSTKA w Prudniku ulica Skowrońskiego 39, 48-200 Prudnik.
JEDNOSTKA w Przasnyszu ulica Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz.
JEDNOSTKA w Przeworsku ulica Stepkiewicza 1, 37-200 Przeworsk.
JEDNOSTKA w Przysusze przy Plac 3 Maja 8, 26-400 Przysucha.
JEDNOSTKA w Pszczynie ulica Bogedaina 18, 43-200 Pszczyna.
JEDNOSTKA w Puławach ulica Wojska Polskiego 6, 24-100 Puławy.
JEDNOSTKA w Pułtusku ulica Rynek 23, 06-100 Pułtusk.
JEDNOSTKA w Pyrzycach ulica Kościuszki 24, 74-200 Pyrzyce.
JEDNOSTKA w Raciborzu ulica Bosacka 42, 47-400 Racibórz.
JEDNOSTKA w Radomsku ulica Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko.
JEDNOSTKA w Radziejowie ulica Kościuszki 31, 88-200 Radziejów.
JEDNOSTKA w Radzyniu Podlaskim ulica Warszawska 100a, 21-300 Radzyń Podlaski.
JEDNOSTKA w Rawiczu ulica Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz.
JEDNOSTKA w Rawie Mazowieckiej ulica Kościuszki 23, 96-200 Rawa Mazowiecka.
JEDNOSTKA w Ropczycach przy ulica Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce.
JEDNOSTKA w Rykach ulica Poniatowskiego 12, 08-500 Ryki.
JEDNOSTKA w Rypinie ulica Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin.
JEDNOSTKA w Sanoku ulica Witkiewicza 3, 38-500 Sanok.
JEDNOSTKA w Sępólnie Krajeńskim ulica T. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
JEDNOSTKA w Sieradzu ulica Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz.
JEDNOSTKA w Sierpcu ulica Gabriela Narutowicza 7, 09-200 Sierpc.
JEDNOSTKA w Sławnie ulica Gdańska 2, 76-100 Sławno.
JEDNOSTKA w Słubicach ulica Kazimierza Wielkiego 1, 69-100 Słubice.
JEDNOSTKA w Słupcy ulica Poznańska 13, 62-400 Słupca.
JEDNOSTKA w Sochaczewie ulica Warszawska 23, 96-505 Sochaczew.
JEDNOSTKA w Sokołowie Podlaskim ulica Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski.
JEDNOSTKA w Stalowej Woli ulica Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola.
JEDNOSTKA w Stargardzie Szczecińskim ulica Warszawska 29, 73-110 Stargard Szczeciński.
JEDNOSTKA w Strzelcach Krajeńskich ulica Brzozowa 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
JEDNOSTKA w Strzelcach Opolskich ulica Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie.
JEDNOSTKA w Strzyżowie ulica Andersa 2, 38-100 Strzyżów.
JEDNOSTKA w Sulęcinie ulica Szpitalna 4, 69-200 Sulęcin.
JEDNOSTKA w Szamotułach ulica Polna 5, 64-500 Szamotuły.
JEDNOSTKA w Szczecinku ulica Polna 25, 78-400 Szczecinek.
JEDNOSTKA w Szydłowcu ulica Tadeusza Kościuszki 194, 26-500 Szydłowiec.
JEDNOSTKA w Śremie ulica Mickiewicza 15, 63-100 Śrem.
JEDNOSTKA w Środzie Wielkopolskiej ulica Harcerska 22, 63-000 Środa Wielkopolska.
JEDNOSTKA w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.
JEDNOSTKA w Świdwinie ulica Wojska Polskiego 18 a, 78-300 Świdwin.
JEDNOSTKA w Świebodzinie ulica Zielona 2, 66-200 Świebodzin.
JEDNOSTKA w Świecie ulica Wojska Polskiego 153, 86-100 Świecie nad Wisłą.
JEDNOSTKA w Tarnowskich Górach ulica Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry.
JEDNOSTKA w Tomaszowie Lubelskim ulica Żeromskiego 4, 22-600 Tomaszów Lubelski.
JEDNOSTKA w Tomaszowie Mazowieckim ulica Oskara Langego 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Tucholi ulica Świecka 23, 89-500 Tuchola.
JEDNOSTKA w Turku ulica Legionów Polskich 3, 62-700 Turek.
JEDNOSTKA w Ustrzykach Dolnych ulica 29 Listopada 33, 38-700 Ustrzyki Dolne.
JEDNOSTKA w Wałczu ulica Kościuszki 33, 78-600 Wałcz.
JEDNOSTKA w Warszawa Zachód przy ulica Warszawska 276, 05-082 Stare Babice.
JEDNOSTKA w Wąbrzeźnie ulica Wolności 28, 87-200 Wąbrzeźno.
JEDNOSTKA w Wągrowcu ulica Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec.
JEDNOSTKA w Węgrowie ulica Józefa Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów.
JEDNOSTKA w Wieluniu ulica Warszawska 22a, 98-300 Wieluń.
JEDNOSTKA w Wieruszowie ulica Kuźnicka 28a, 98-400 Wieruszów.
JEDNOSTKA w Wodzisławiu Śląskim ulica Kokoszycka 180b, 44-313 Wodzisław Śląski.
JEDNOSTKA w Wolsztynie ulica Dworcowa 1, 64-200 Wolsztyn.
JEDNOSTKA w Wołominie ulica Wileńska 43a, 05-200 Wołomin.
JEDNOSTKA w Wyszkowie ulica Kościuszki 13, 07-200 Wyszków.
JEDNOSTKA w Zawierciu ulica Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie.
JEDNOSTKA w Zduńskiej Woli ulica Spacerowa 27, 98-220 Zduńska Wola.
JEDNOSTKA w Zgierzu ulica Długa 58/60, 95-100 Zgierz.
JEDNOSTKA w Złotowie ulica Aleja Piasta 49, 77-400 Złotów.
JEDNOSTKA w Zwoleniu przy Pl. Jana Kochanowskiego 10, 26-700 Zwoleń.
JEDNOSTKA w Żaganiu ulica Nowogródzka 1, 68-100 Żagań.
JEDNOSTKA w Żarach ulica Legionistów 3, 68-200 Żary.
JEDNOSTKA w Żninie przy Plac Wolności 4, 88-400 Żnin.
JEDNOSTKA w Żurominie ulica Warszawska 8, 09-300 Żuromin.
JEDNOSTKA w Żyrardowie ulica Chopina 4, 96-300 Żyrardów.
JEDNOSTKA w Żywcu Aleja Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec.
JEDNOSTKA we Włodawie Aleja Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa.
JEDNOSTKA we Wrześni ulica Szkolna 23, 62-300 Września.
JEDNOSTKA we Wschowie ulica Kazimierza Wielkiego 12, 67-400 Wschowa.
JEDNOSTKA w Czarnej Białostockiej 16-020 Czarna Białostocka, ulica Sienkiewicza 1a.
Jednostka w Augustowie 16-300 Augustów ulica Brzostowskiego 6.
JEDNOSTKA w Supraślu 16-030 Supraśl ulica Kościelna 2.
JEDNOSTKA w Bargłowie Kościelnym 16-320 Bargłów Kościelny ulica 1000-lecia Państwa Polskiego 4.
Jednostka w Zabłudowie 16-060 Zabłudów, ulica Białostocka 68.
JEDNOSTKA w Lipsku 16-315 Lipsk, ulica Rynek 5.
JEDNOSTKA w Gródku 16-040 Gródek, ulica Michałowska 17.
JEDNOSTKA w Sztabinie 16-310 Sztabin, ulica Rybacka 2.
JEDNOSTKA w Michałowie 16-050 Michałowo, ulica Wąska 1.
Jednostka w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski, ulica Kopernika 7.
JEDNOSTKA w Brańsku 17-120 Brańsk, ulica Rynek 17.
JEDNOSTKA w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn, pl. 100lecia 13.
Jednostka w Grajewie 19-200 Grajewo ulica Wojska Polskiego 74A.
JEDNOSTKA w Radziłowie 19-213 Radziłów, ulica Karwowska 28.
JEDNOSTKA w Rajgrodzie 19-206 Rajgród ulica Warszawska 11.
Jednostka w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ulica Armii Krajowej 1.
JEDNOSTKA w Białowieży 17-230 Białowieża, ulica Sportowa 18.
JEDNOSTKA w Narewce 17-220 Narewka, ulica Białowieska 3.
JEDNOSTKA w Czeremsze 17-240 Czeremcha, ulica Szkolna 19.
Jednostka w Kolnie 18-500 Kolno, ulica Wojska Polskiego 29.
JEDNOSTKA w Kleszczelach 17-250 Kleszczele, ulica Plac Parkowy 1.
JEDNOSTKA w Stawiskach 18-520 Stawiski, ulica Polowa 22.
Jednostka w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 7.
Jednostka w Sejnach 16-500 Sejny, ulica1-go Maja 13.
JEDNOSTKA w Goniądzu 19-110 Goniądz, ulica Wojska Polskiego 50.
JEDNOSTKA w Puńsku 16-515 Puńsk, ulica Mickiewicza 41.
JEDNOSTKA w Jaświłach 19-124 Jaświły 10.
Jednostka w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ulica Zielona 3.
JEDNOSTKA w Knyszynie 19-120 Knyszyn, ulica Rynek 6.
JEDNOSTKA w Dziadkowicach 17-306 Dziadkowice, Dziadkowice 45.
JEDNOSTKA w Drohiczynie 17-306 Drohiczyn, ulica Kraszewskiego 20.
JEDNOSTKA w Nurcu Stacji 17-330 Nurzec Stacja, ulica Szkolna 12.
Jednostka w Sokółce 16-100 Sokółka, ulica Białostocka 69b.
JEDNOSTKA w Janowie 15-130 Janów, ulica Parkowa 3.
JEDNOSTKA w Krynkach 16-120 Krynki, ulica Grodzieńska 5.
JEDNOSTKA w Ciechanowcu 18-230 Ciechanowiec, ulica Mickiewicza 34.
JEDNOSTKA w Kuźnicy Białostockiej 16-123 Kuźnica Białostocka, ulica Sokólska 20.
Jednostka w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie, ulica Ludowa 13.
Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej 16-200 Dąbrowa Białostocka, ulica 1000-lecia Państwa Polskiego 8.
JEDNOSTKA w Suchowoli 16-150 Suchowola, ulica 3-go Maja 33.
JEDNOSTKA w Czyżewie 18-220 Czyżew Osada, ulica Polna 4.
JEDNOSTKA w Rutkach - Kossakach 18-312 Rutki - Kossaki, ulica Rynek 8.
JEDNOSTKA w Sokołach 18-218 Sokoły, ulica Nowy Świat 16.
Jednostka w Zambrowie 18-300 Zambrów, Al. Wojska Polskiego 4a.
JEDNOSTKA w Szepietowie 18-210 Szepietowo, ulica Sienkiewicza 42.
JEDNOSTKA w Szumowie 18-305 Szumowo, ulica 30-lecia 5.
JEDNOSTKA w Bydgoszczy ulica Wojska Polskiego 4F 85-171 Bydgoszcz .
JEDNOSTKA w Toruniu ulica Grudziądzka 17 87-100 Toruń.
JEDNOSTKA we Włocławku ulica Okrężna 25 87-800 Włocławek .
JEDNOSTKA w Grudziądzu ulica Chełmińska 111 86-300 Grudziądz .
JEDNOSTKA w Aleksandrowie Kuj. ulica Wojska Polskiego 15 87-700 Aleksandrów Kujawski .
JEDNOSTKA w Brodnicy ulica Zamkowa 13 87-300 Brodnica.
JEDNOSTKA w Chełmnie ulica Świętojerska 5 86-200 Chełmno.
JEDNOSTKA w Golubiu Dobrzyniu ulica Piłsudskiego 19 87-400 Golub Dobrzyń.
JEDNOSTKA w Inowrocławiu ulicaToruńska 15 88-100 Inowrocław.
JEDNOSTKA w Lipnie ulica Kościuszki 22 87-600 Lipno.
JEDNOSTKA w Mogilnie ulicaRynek 6 88-300 Mogilno.
JEDNOSTKA w Nakle nad Notecią ulica Pocztowa 11 89-100 Nakło nad Notecią.
JEDNOSTKA w Radziejowie ulica Kościuszki 31 88-200 Radziejów.
JEDNOSTKA w Rypinie ulica Piłsudskiego 19 87-500 Rypin.
JEDNOSTKA w Sępólnie Krajeńskim ulica T. Kościuszki 8 89-400 Sępólno Krajeńskie.
JEDNOSTKA w Świeciu ulica Wojska Polskiego 153 86-100 Świecie nad Wisłą.
JEDNOSTKA w Tucholi ulica Świecka 23 89-500 Tuchola.
JEDNOSTKA w Wąbrzeźnie ulica Wolności 28 87-200 Wąbrzeźno.
JEDNOSTKA w Żninie ulica Plac Wolności 4 88-400 Żnin.
Jednostka w Bochni ulica Krakowska 39, 32-700 Bochnia.
Jednostka w Brzesku ulica Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko.
Jednostka w Chrzanowie al. Henryka 8, 32-500 Chrzanów.
Jednostka w Dąbrowie Tarnowskiej ulica Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Jednostka w Gorlicach ulica11 Listopada 56, 38-300 Gorlice.
Jednostka w Krakowie ulica Henryka Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków.
Jednostka I ulica Szeroka 35, 31-053 Kraków.
Jednostka II ulica Lubicz 21, 31-503 Kraków.
Jednostka III ulica Strzelców 16, 31-422 Kraków.
Jednostka IV ulica Królewska 4, 30-045 Kraków.
Jednostka V ulica Zamoyskiego 20/22, 30-523 Kraków.
Jednostka VI ulica Mieczysławy Ćwiklińskiej 4, 30-863 Kraków.
Jednostka VII os. Złota Jesień 11C, 31-827 Kraków.
Jednostka VIII os. Zgody 10, 31-950 Kraków.
Jednostka w Krakowie ulica Władysława Łokietka 205, 31-264 Kraków.
Jednostka w Krzeszowicach ulica Szarych Szeregów 2, 32-065 Krzeszowice.
Jednostka w Skale ulica Langiewicza 6, 32-043 Skała.
Jednostka w Skawinie ulica Rynek 17.
Jednostka w Słomnikach oś. Karola Świerczewskiego 4, 32-090 Słomniki.
Jednostka w Świątnikach Górnych ulica Królowej Jadwigi 12, 32-040 Świątniki Górne.
Jednostka w Zabierzowie ulica Sportowa 1, 32-080 Zabierzów.
Jednostka w Zielonkach ulica Krakowskie Przedmieście 110, 32-078 Zielonki.
Jednostka w Limanowej ulica Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa.
Jednostka w Miechowie ulica Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów.
Jednostka w Myślenicach ulica Jagiellońska 1, 32-400 Myślenice.
Jednostka w Nowym Sączu ulica Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz.
Jednostka w Nowym Targu ulica Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ.
Jednostka w Olkuszu ulica Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz.
Jednostka w Oświęcimiu ulica Stanisława Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim.
Jednostka w Proszowicach ulica Wolności 2, 32-100 Proszowice.
Jednostka w Suchej Beskidzkiej ulica Adama Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka.
Jednostka w Tarnowie ulica Romualda Traugutta 4, 33-101 Tarnów.
Jednostka w Zakopanem ulica Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane.
Jednostka w Wadowicach ulica Lwowska 13, 34-100 Wadowice.
Jednostka w Wieliczce ulica Józefa Jedynaka 30a, 32-020 Wieliczka.
Jednostka w Gdowie Rynek 32, 32-420 Wieliczka.
Jednostka w Niepołomicach pl. Zwycięstwa 8, 32 - 005 Niepołomice.
Jednostka w Olsztynie ulica Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn .
Jednostka w Elblągu ulica Tysiąclecia 3, 82-300 Elbląg.
Jednostka w Bartoszycach ulica Warszawska 9, 11-200 Bartosztce.
Jednostka w Braniewie ulica Moniuszki 11A, 14-500 Braniewo .
Jednostka w Działdowie ulica Grunwaldzka 8, 13-200 Działdowo.
Jednostka w Ełku ulica Chopina 10, 19-300 Ełk.
Jednostka w Giżycku ulica 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko.
Jednostka w Gołdapi ulica 11-go Listopada 1, 19-500 Gołdap.
Jednostka w Iławie ulica Wiejska 4, 14-202 Iława.
Jednostka w Kętrzynie ulica Wojska Polskiego 5, 11-400 Kętrzyn.
Jednostka w Lidzbarku Warmińskim ulica Warmińska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Jednostka w Mrągowie ulica Wolności 2, 11-700 Mrągowo.
Jednostka w Nidzicy ulica Mickiewicza 17, 13-100 Nidzica.
Jednostka w Nowym Mieście Lubawskim ulica Grunwaldzka 6, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
Jednostka w Olecku ulica Zamkowa 1, 19-400 Olecko.
Jednostka w Ostródzie ulica Handlowa 6, 14-100 Ostróda.
Jednostka w Piszu ulica Armii Krajowej 1, 12-200 Pisz.
Jednostka w Szczytnie ulica Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno .
Jednostka w Węgorzewie ulica Jana Pawła II 39, 11-600 Węgorzewo .
Jednostka w Busko-Zdroju ulica Mickiewicza 19 28-100 Busko-Zdrój.
Jednostka w Jędrzejowie ulica 11 Listopada 78 28-300 Jędrzejów.
Jednostka w Kazimierzy Wielkiej ulica Parkowa 1 28-500 Kazimierza Wielka.
Jednostka w Kielcach ulica Wesoła 43 25-100 Kielce.
Jednostka w Końskich ulica Łazienna 12 26-200 Końskie.
Jednostka w Opatowie ulica Sienkiewicza 30 27-500 Opatów.
Jednostka w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja 3 Maja 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Jednostka w Pińczowie ulica Floriańska 4 28-400 Pińczów.
Jednostka w Sandomierzu ulica Mickiewicza 30 27-600 Sandomierz.
Jednostka w Skarżysku-Kamiennej ulica Krasińskiego 11 26-100 Skarżysko-Kamienna.
Jednostka w Starachowicach ulica Armii Krajowej 27 27-200 Starachowice.
Jednostka w Staszowie ulica 11-go Listopada 1 28-200 Staszów.
Jednostka we Włoszczowie ulica Świeża 18 29-100 Włoszczowa.
JEDNOSTKA W LEGNICY ulica Asnyka 3-5, 59-220 Legnica .
Jednostka w Legnicy ulica Rzeczypospolitej 88, 59-220 Legnica .
Jednostka w Chojnowie ulica Wojska Polskiego 15, 59-225 Chojnów .
JEDNOSTKA w Prochowicach ulica Armii Czerwonej 5, 59-230 Prochowice .
JEDNOSTKA w Miłkowicach ulica II Armii WP 71, 59-222 Miłkowice .
JEDNOSTKA w Kunicach ulica Gwarna 1, 59-216 Kunice .
JEDNOSTKA W WAŁBRZYCHU ulica Mazowiecka 2, 58-300 Wałbrzych .
I Jednostka w Wałbrzychu ulica Wrocławska 69, 58-309 Wałbrzych .
II Jednostka w Wałbrzychu ulica Psie Pole 7, 58-301 Wałbrzych .
III Jednostka w Wałbrzychu ulica Niepodległości 64, 58-303 Wałbrzych .
IV Jednostka w Wałbrzychu ulica Moniuszki 38, 58-300 Wałbrzych .
V Jednostka w Wałbrzychu ulica Andersa 161, 58-304 Wałbrzych .
Jednostka w Boguszowie Gorcach ulica Fornalskiej 32A, 58-370 Boguszów Gorce .
Jednostka w Głuszycy ulica Grunwaldzka 85, 58-340 Głuszyca .
Jednostka w Mieroszowie ulica Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów .
JEDNOSTKA WE WROCŁAWIU ulica Podwale 31-33, 50-040 Wrocław .
Jednostka Wrocław Śródmieście ulica Grunwaldzka 6, 50-355 Wrocław.
Jednostka Wrocław Stare Miasto ulica Trzemeska 12, 53-679 Wrocław.
Jednostka Wrocław Ołbin ulica Rydygiera 46/48, 50-249 Wrocław .
Jednostka Wrocław Krzyki ulica Jaworowa 12, 53-123 Wrocław .
Jednostka Wrocław Rakowiec ulica Traugutta 94, 50-420 Wrocław .
Jednostka Wrocław Fabryczna ulica Połbina 1, 54-151 Wrocław .
Jednostka Wrocław Grabiszynek ulica Grabiszyńska 255, 53-234 Wrocław .
Jednostka Psie Pole pl. Józefa Piłsudskiego 6/8, 51-152 Wrocław .
Jednostka Osiedle ulica Kiełczowska 15, 51-315 Wrocław .
JEDNOSTKA w Kobierzycach ulica W. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce .
Jednostka Sobótka ulica Ogrodowa 8/10, 55-050 Sobótka .
Jednostka Kąty Wrocławskie ulica 1-go Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskie .
Jednostka Leśnica ulica Jeleniogórska 3, 54-055 Wrocław .
Jednostka Długołęka ulica Robotnicza 40, 55-090 Długołęka .
JEDNOSTKA W BOLESŁAWCU ulica Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec .
Jednostka w Kruszynie 59-700 Bolesławiec ulica Staszica 11 .
JEDNOSTKA w Gromadce 59-706 Gromadka ulica 11-listopada 38 .
JEDNOSTKA w Warcie Bolesławieckiej 59-720 Raciborowice Górne Warta Bolesławiecka nr 33 .
Jednostka w Nowogrodźcu 59-730 Nowogrodziec ulica Szkolna 2 .
JEDNOSTKA w Osiecznicy 59-724 Osiecznica ulica Lubańska 75 .
JEDNOSTKA W DZIERŻONIOWIE ulica Ząbkowicka 57, 58-200 Dzierżoniów .
Jednostka w Bielawie ulica B.Chrobrego 14, 58-260 Bielawa .
JEDNOSTKA w Niemczy ulica Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza .
JEDNOSTKA w Piławie Górnej ulica Piastowska 1, 58-240 Piława Górna .
JEDNOSTKA w Pieszycach ulica Kościuszki 18a, 58-250 Pieszyce .
JEDNOSTKA W GŁOGOWIE ulica Obrońców Pokoju 17, 67-200 Głogów .
JEDNOSTKA W GÓRZE ŚLĄSKIEJ ulica Podwale 26, 56-200 Góra Śląska .
JEDNOSTKA W JAWORZE ulica Armii Krajowej 2, 59-400 Jawor .
Jednostka w Bolkowie ulica Świerczewskiego 28, 59-420 Bolków .
JEDNOSTKA W KAMIENNEJ GÓRZE ulica Lubawska 6, 58-400 Kamienna Góra .
Jednostka w Lubawce Al. Wojska Polskiego 14, 58-420 Lubawska .
JEDNOSTKA w Marciszowie Ulica Główna 128 58-410 Marciszów .
JEDNOSTKA W KŁODZKU Budynek "A" Pl. Chopina 2, 57-300 Kłodzko .
JEDNOSTKA W KŁODZKU Budynek "B" ulica Bohaterów Getta 20A, 57-300 Kłodzko .
Jednostka w Bystrzycy Kłodzkiej ulica Słowackiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka .
JEDNOSTKA w Międzylesiu ulica Graniczna 3, 57-530 Międzylesie .
Jednostka w Kudowie Zdroju ulica Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój .
Jednostka w Lądku Zdroju ulica Kłodzka 36, 57-540 Lądek Zdrój .
JEDNOSTKA w Stroniu Śląskim ulica Mickiewicza 2, 57-550 Stronie Śląskie .
Jednostka w Nowej Rudzie ulica Bohaterów Getta 29, 57-400 Nowa Ruda .
JEDNOSTKA w Radkowie ulica Kolejowa 13, 57-420 Radków .
Jednostka w Polanicy Zdroju ulica Warszawska 1, 57-320 Polanica Zdrój .
JEDNOSTKA w Dusznikach Zdrój ulica Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój .
I Jednostka w Jeleniej Górze ulica Armii Krajowej 5, 58-500 Jelenia Góra .
II Jednostka w Jeleniej Górze Jelenia Góra-Cieplice ulica Plac Piastowski 10, 58-560 Jelenia Góra .
Jednostka w Karpaczu ulica Obrońców Pokoju 2, 58-540 Karpacz .
Jednostka w Kowarach ulica Sienkiewicza 7, 58-530 Kowary .
Jednostka w Szklarskiej Porębie ulica Buczka 1, 58-580 Szklarska Poręba .
JEDNOSTKA W JELENIEJ GÓRZE ulica Nowowiejska 43, 58-500 Jelenia Góra .
JEDNOSTKA W LUBANIU ulica Gen. W. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań .
Jednostka w Leśnej ulica Żeromskiego 10, 59-820 Leśna .
JEDNOSTKA w Olszynie ulica Wolności 2, 59-830 Olszyna .
JEDNOSTKA W LUBINIE ulica Traugutta 3, 59-300 Lubin .
Jednostka w Lubinie ulica Wyszyńskiego 10, 59-300 Lubin .
Jednostka w Ścinawie ulica Grodzka 1, 59-330 Ścinawa .
JEDNOSTKA w Rudnej ulica Ścinawska 19, 59-305 Rudna .
JEDNOSTKA W LWÓWKU ŚLĄSKIM ulica Jana Pawła II 12, 59-600 Lwówek Śląski .
Jednostka Gryfów Śląski ulica Polna 7a, 59-620 Gryfów Śląski .
JEDNOSTKA w Mirsku ulica Władysława Sikorskiego 5, 59-630 Mirsk we Wleniu .
JEDNOSTKA W MILICZU ulica T. Kościuszki 4, 56-300 Milicz .
JEDNOSTKA W OLEŚNICY ulica Gen. Hallera 3, 56-400 Oleśnica .
Jednostka w Bierutowie ulica Wrocławska 37, 56-420 Bierutów .
Jednostka w Sycowie ulica Parkowa 2, 56-500 Syców .
JEDNOSTKA w Dobroszycach ulica Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce .
Jednostka w Twardogórze ulica 1 Maja 10, 56-416 Twardogóra .
JEDNOSTKA W OŁAWIE ulica Kopernika 1, 55-200 Oława .
Jednostka w Jelczu-Laskowicach ulica Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice .
JEDNOSTKA W POLKOWICACH ulica Legnicka 15, 59-100 Polkowice .
Jednostka Chocianów ulica Ratuszowa 12, 59-140 Chocianów .
JEDNOSTKA Przemków Pl. Wolności 25, 59-170 Przemków.
JEDNOSTKA W STRZELINIE ulica Wolności 15, 57-100 Strzelin .
JEDNOSTKA w Wiązowie ulica Pocztowa 2, 57-120 Wiązów .
JEDNOSTKA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ulica Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śląska.
JEDNOSTKA w Miękini ulica Willowa 4, 55-330 Miękinia.
JEDNOSTKA w Kostomłotach ulica 1-go Maja 8, 55-311 Kostomłoty .
JEDNOSTKA W ŚWIDNICY ulica Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica .
Jednostka w Strzegomiu ulica Czerwonego Krzyża 1, 58-150 Strzegom .
Jednostka w Świebodzicach ulica Wiejska 22b, 58-160 Świebodzice .
Jednostka w Żarowie ulica Ogrodowa 2, 58-130 Żarów .
JEDNOSTKA w Dobromierzu Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz .
JEDNOSTKA W TRZEBNICY ulica Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8, 55-100 Trzebnica .
Jednostka w Obornikach Śląskich ulica Dworcowa 21, 55-120 Oborniki Śląskie .
Jednostka w Żmigrodzie ulica Krasickiego 1, 55-140 Żmigród .
JEDNOSTKA Prusice ulica Kolejowa 8, 55-110 Prusice .
JEDNOSTKA Wisznia Mała ulica Sportowa 2, Wisznia Mała .
KOMENDA POWIADTOWA POLICJI W WOŁOWIE ulica Piłsudskiego 23, 56-100 Wołów .
Jednostka w Brzegu Dolnym Al. Jerozolimskie 49, 56-120 Brzeg Dolny .
JEDNOSTKA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH Aleja Niepodległości 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie .
Jednostka w Kamieńcu Ząbkowickim ulica Złotostocka 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki .
Jednostka w Ziębicach ulica Wałowa 12, 57-220 Ziębice .
JEDNOSTKA W ZGORZELCU ulica Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec .
Jednostka w Bogatyni ulica Daszyńskiego 29a, 59-920 Bogatynia .
Jednostka w Pieńsku Plac Wolności 11, 59-930 Pieńsk .
JEDNOSTKA w Zawidowie ulica Szkolna 7, 59-970 Zawidów .
JEDNOSTKA w Węglińcu ulica Karola Wojtyły 16a, 59-940 Węgliniec.
Jednostka w Bartoszycach ll-200Bartoszyce, ulica Warszawska 9.
Jednostka w Braniewie 14-500 Braniewo.
Jednostka w Olecku 19-400 Olecko, ulica Zamkowa 1.
Jednostka w Olsztynie 10-526 Olsztyn, ulica Partyzantów 23.
Jednostka w Ostródzie 14-100 Ostróda, ulica Handlowa 6.
Jednostka w Piszu 12-200 Pisz, ulica Armii Krajowej 1.
Jednostka w Szczytnie 12-100 Szczytno, ulica Gen. Andersa 6.
Jednostka Gryfino Adres: ulica Grunwaldzka 9 74-100 Gryfino.
Jednostka Myślibórz Adres: ulica Piłsudskiego 4 74-300 Myślibórz.
Jednostka policji obejmująca zakresem działania jedno województwo: JEDNOSTKA (KWP) Gorzów Adres: ulica Kwiatowa 10 66-400 Gorzów WlKP. .
Jednostka Strzelce Krajeńskie Adres: ulica Brzozowa 1 66-500 Strzelce Krajeńskie.
Jednostka Drezdenko JEDNOSTKA Strzelce Krajeńskie Adres: ulica Niepodległości 27a 66-530 Drezdenko.
JEDNOSTKA Gorzów Wl Adres: ulica Wyszyńskiego 122 66-400 Gorzów WlKP. .
Jednostka I JEDNOSTKA Gorzów Wl: KP. Adres: ulica Obotrycka 14 66-400 Gorzów Wl.
Jednostka II JEDNOSTKA Gorzów Wl: KP. Adres: ulica Bracka 22 66-400 Gorzów Wl.
Jednostka Witnica JEDNOSTKA Gorzów Wl: KP. Adres: ulica Rutkowskiego 41 66-460 Witnica.
Jednostka Kostrzyn JEDNOSTKA Gorzów Wl Adres: ulica Jana Pawła II 64 66-700 Kostrzyn n/O.
Jednostka Międzyrzecz Adres: ulica Świerczewskiego 42 66-300 Międzyrzecz.
Jednostka Skwierzyna JEDNOSTKA Międzyrzecz Adres: ulica Chrobrego 15 66-440 Skwierzyna.
Jednostka Sulęcin Adres: ulica Szpitalna 1 69-200 Sulęcin.
Jednostka Słubice Adres: ulica Słowackiego 7 69-100 Słubice.
Jednostka Rzepin JEDNOSTKA Słubice Adres: ulica Kościuszki 5 69-110 Rzepin.
Jednostka Świebodzin Adres: ulica Łużycka 17 66-200 Świebodzin.
Jednostka Krosno Odrzańskie Adres: ulica Świerczewskiego 17 66-600 Krosno Odrzańskie.
Jednostka w Gubinie JEDNOSTKA Krosno Odrz. Adres: ulica Różana 1a 66-620 Gubin.
Jednostka Zielona Góra Adres: ulica Partyzantów 40 65-332 Zielona Góra.
Jednostka I JEDNOSTKA Zielona Góra Adres: Al. Niepodległości 13 65-416 Zielona Góra.
Jednostka II JEDNOSTKA Zielona Góra Adres: ulica Szarych Szeregów 8 65-807 Zielona Góra.
Jednostka III JEDNOSTKA Zielona Góra Adres: Osiedle Pomorskie 8 65-548 Zielona Góra.
Jednostka Sulechów JEDNOSTKA Zielona Góra Adres: ulica M. Konopnickiej 15 66-100 Sulechów.
Jednostka (JEDNOSTKA) Nowa Sól Adres: ulica M. J. Piłsudskiego 26 67-100 Nowa Sól.
Jednostka Kożuchów JEDNOSTKA Nowa Sól Adres: ulica Wolności 9 67-120 Kożuchów.
Jednostka (JEDNOSTKA) Wschowa Adres: ulica Kazimierza Wielkiego 12 67-400 Wschowa.
Jednostka Sława JEDNOSTKA Nowa Sól Adres: ulica Przemysłowa 9 47-410 Sława.
Jednostka (JEDNOSTKA) Żary Adres: ulica Legionistów 3 68-200 Żary.
Jednostka Lubsko JEDNOSTKA Żary Adres: ulica Wojska Polskiego 3 68-300 Lubsko.
Jednostka Trzebiel JEDNOSTKA Żary Adres: ulica 20 Lutego 8 68-212 Trzebiel.
Jednostka Łęknica JEDNOSTKA Żary Adres: ulica 1 Maja 2a 68-208 Łęknica.
Jednostka (JEDNOSTKA) Żagań Adres: ulica Gimnazjalna 13 68-100 Żagań.
Jednostka Szprotawa JEDNOSTKA Żagań Adres: ulica Niepodległości 6 67-300 Szprotawa.
Jednostka Iłowa JEDNOSTKA Żagań Adres: ulica Żagańska 40 68-120 Iłowa.
JEDNOSTKA w Bydgoszczy ulica Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz.
JEDNOSTKA w Grudziądzu ulica Chełmińska 111, 86-300 Grudziądz.
JEDNOSTKA w Toruniu ulica Grudziądzka 17, 87-100 Toruń.
JEDNOSTKA we Włocławku ulica Okrężna 25, 87-800 Włocławek.
JEDNOSTKA w Aleksandrowie Kujawskim ulica Wojska Polskiego 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
JEDNOSTKA w Brodnicy ulica Zamkowa 13, 87-300 Brodnica.
JEDNOSTKA w Chełmnie ulica Świętojerska 5, 86-200 Chełmno.
JEDNOSTKA w Golubiu-Dobrzyniu ulica Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń.
JEDNOSTKA w Inowrocławiu ulica Toruńska 15, 88-100 Inowrocław.
JEDNOSTKA w Lipnie ulica Platanowa 1, 87-600 Lipno.
JEDNOSTKA w Mogilnie ulica Rynek 6, 88-300 Mogilno.
JEDNOSTKA w Nakle nad Notecią ulica Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
JEDNOSTKA w Radziejowie ulica Kościuszki 31, 88-200 Radziejów.
JEDNOSTKA w Rypinie ulica Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin.
JEDNOSTKA w Sępólnie Krajeńskim ulica T. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
JEDNOSTKA w Świecie ulica Wojska Polskiego 153, 86-100 Świecie nad Wisłą.
JEDNOSTKA w Tucholi ulica Świecka 23, 89-500 Tuchola.
JEDNOSTKA w Wąbrzeźnie ulica Wolności 28, 87-200 Wąbrzeźno.
JEDNOSTKA w Żninie przy Plac Wolności 4, 88-400 Żnin.
JEDNOSTKA w Białej Podlaskiej ulica Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska.
JEDNOSTKA w Chełmie przy ulica Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm .
JEDNOSTKA w Lublinie ulica Północna 3, 20-064 Lublin.
JEDNOSTKA w Zamościu ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość.
JEDNOSTKA w Biłgoraju ulica Polna 1, 23-400 Biłgoraj.
JEDNOSTKA w Hrubieszowie ulica Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów.
JEDNOSTKA w Janowie Lubelskim ulica Jana Zamoyskiego 92, 23-300 Janów Lubelski.
JEDNOSTKA w Krasnymstawie ulica Okrzei 11, 22-300 Krasnystaw.
JEDNOSTKA w Kraśniku ulica Lubelska 83, 23-200 Kraśnik.
JEDNOSTKA w Lubartowie ulica Lubelska 57A, 21-100 Lubartów.
JEDNOSTKA w Łęcznej ulica Księży Wrześniewskich 10, 21-010 Łęczna.
JEDNOSTKA w Łukowie ulica Międzyrzecka 9, 21-400 Łuków.
JEDNOSTKA w Opolu Lubelskim ulica 25-lecia PRL 4, 24-300 Opole Lubelskie.
JEDNOSTKA w Parczewie ulica Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew.
JEDNOSTKA w Puławach ulica Wojska Polskiego 6, 24-100 Puławy.
JEDNOSTKA w Radzyniu Podlaskim ulica Warszawska 100a, 21-300 Radzyń Podlaski.
JEDNOSTKA w Rykach ulica Poniatowskiego 12, 08-500 Ryki.
JEDNOSTKA w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.
JEDNOSTKA w Tomaszowie Lubelskim ulica Żeromskiego 4, 22-600 Tomaszów Lubelski.
JEDNOSTKA we Włodawie Aleja Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa.
JEDNOSTKA w Gorzowie Wielkopolskim ulica Kardynała Wyszyńskiego122, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
JEDNOSTKA w Zielonej Górze ulica Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra.
JEDNOSTKA w Krośnie Odrzańskim ulica Świerczewskiego 17, 66-600 Krosno Odrzańskie.
JEDNOSTKA w Międzyrzeczu ulica Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich 1, 66-300 Międzyrzecz.
JEDNOSTKA w Nowej Soli ulica Północna 2, 67-100 Nowa Sól.
JEDNOSTKA w Słubicach ulica Kazimierza Wielkiego 1, 69-100 Słubice.
JEDNOSTKA w Strzelcach Krajeńskich ulica Brzozowa 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
JEDNOSTKA w Sulęcinie ulica Szpitalna 4, 69-200 Sulęcin.
JEDNOSTKA w Świebodzinie ulica Zielona 2, 66-200 Świebodzin.
JEDNOSTKA we Wschowie ulica Kazimierza Wielkiego 12, 67-400 Wschowa.
JEDNOSTKA w Żarach ulica Legionistów 3, 68-200 Żary.
JEDNOSTKA w Żaganiu ulica Nowogródzka 1, 68-100 Żagań.
JEDNOSTKA w Łodzi ulica Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź.
JEDNOSTKA w Skierniewicach ulica Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice.
JEDNOSTKA w Piotrkowie Trybunalskim ulica Szkolna 30/38, 97-300 Piotrków Trybunalski.
JEDNOSTKA w Bełchatowie ulica 1-go Maja 7, 97-400 Bełchatów.
JEDNOSTKA w Kutnie ulica Toruńska 14, 99-300 Kutno.
JEDNOSTKA w Łasku ulica 9 Maja 32/36, 98-100 Łask.
JEDNOSTKA w Łęczycy ulica Ozorkowskie Przedmieście 4, 99-100 Łęczyca.
JEDNOSTKA w Łowiczu ulica Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz.
JEDNOSTKA Powiatu Łódź-Wschód ulica 11 listopada 62F, 97-140 Koluszki.
JEDNOSTKA w Opocznie przy Aleja Dąbrówki 1, 26-300 Opoczno.
JEDNOSTKA w Brzezinach ulica Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny.
JEDNOSTKA w Pajęcznie ulica 1 Maja 52, 98-330 Pajęczno.
JEDNOSTKA w Pabianicach ulica Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice.
JEDNOSTKA w Rawie Mazowieckiej ulica Kościuszki 23, 96-200 Rawa Mazowiecka.
JEDNOSTKA w Poddębicach ulica Narutowicza 2/4, 99-200 Poddębice.
JEDNOSTKA w Sieradzu ulica Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz.
JEDNOSTKA w Radomsku ulica Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko.
JEDNOSTKA w Tomaszowie Mazowieckim ulica Oskara Langego 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Wieluniu ulica Warszawska 22a, 98-300 Wieluń.
JEDNOSTKA w Wieruszowie ulica Kuźnicka 28a, 98-400 Wieruszów.
JEDNOSTKA w Zduńskiej Woli ulica Spacerowa 27, 98-220 Zduńska Wola.
JEDNOSTKA w Zgierzu ulica Długa 58/60, 95-100 Zgierz.
Woj. Opolskie JEDNOSTKA w Opolu ulica Leona Powolnego 1, 46-020 Opole.
JEDNOSTKA w Brzegu ulica Robotnicza 10, 49-300 Brzeg.
JEDNOSTKA w Głubczycach ulica Chrobrego 6, 48-100 Głubczyce.
JEDNOSTKA w Kędzierzynie-Koźlu ulica Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn Koźle.
JEDNOSTKA w Kluczborku ulica Katowicka 14, 46-203 Kluczbork.
JEDNOSTKA w Krapkowicach ulica Sądowa 25, 47-300 Krapkowice.
JEDNOSTKA w Namysłowie ulica Piłsudskiego 4, 46-100 Namysłów.
JEDNOSTKA w Nysie ulica Armii Krajowej 11, 48-300 Nysa.
JEDNOSTKA w Oleśnie ulica Klonowa 1a, 46-300 Olesno.
JEDNOSTKA w Prudniku ulica Skowrońskiego 39, 48-200 Prudnik.
JEDNOSTKA w Strzelcach Opolskich ulica Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie.
JEDNOSTKA w Krośnie ulica Lwowska 28, 38-400 Krosno.
JEDNOSTKA w Przemyślu ulica Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl.
JEDNOSTKA w Rzeszowie ulica Jagiellońska 13, 35-959 Rzeszów.
JEDNOSTKA w Tarnobrzegu ulica 1 Maja 2, 39-400 Tarnobrzeg.
JEDNOSTKA w Brzozowie ulica Witosa 9, 36-200 Brzozów.
JEDNOSTKA w Dębicy ulica Chłodnicza 20, 39-200 Dębica.
JEDNOSTKA w Jarosławiu ulica Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.
JEDNOSTKA w Jaśle ulica Kościuszki 26, 38-200 Jasło.
JEDNOSTKA w Kolbuszowej ulica Plac Wolności 1, 36-100 Kolbuszowa.
JEDNOSTKA w Leżajsku ulica Marii Curie-Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk.
JEDNOSTKA w Lesku ulica Wincentego Pola 4, 38-600 Lesko.
JEDNOSTKA w Lubaczowie ulica Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów.
JEDNOSTKA w Mielcu ulica Wyspiańskiego 8, 39-300 Mielec.
JEDNOSTKA w Łańcucie przy pl. Jana III Sobieskiego 19, 37-100 Łańcut.
JEDNOSTKA w Nisku ulica Sandomierska 6, 37-400 Nisko.
JEDNOSTKA w Przeworsku ulica Stepkiewicza 1, 37-200 Przeworsk.
JEDNOSTKA w Ropczycach przy ulica Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce.
JEDNOSTKA w Sanoku ulica Witkiewicza 3, 38-500 Sanok.
JEDNOSTKA w Stalowej Woli ulica Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola.
JEDNOSTKA w Strzyżowie ulica Andersa 2, 38-100 Strzyżów.
JEDNOSTKA w Ustrzykach Dolnych ulica 29 Listopada 33, 38-700 Ustrzyki Dolne.
JEDNOSTKA w Kaliszu ulica Jasna 1-3, 62-800 Kalisz.
JEDNOSTKA w Lesznie ulica 17 stycznia 8, 64-100 Leszno.
JEDNOSTKA w Chodzieży ulica Wiosny Ludów 14, 64-800 Chodzież.
JEDNOSTKA w Czarnkowie ulica Kościuszki 89, 64-700 Czarnków.
JEDNOSTKA w Gnieźnie ulica Papieża Jana Pawła II nr2, 62-200 Gniezno.
JEDNOSTKA w Gostyniu ulica Wrocławska 44, 63-800 Gostyń.
JEDNOSTKA w Grodzisku Wielkopolskim ulica 27 stycznia 16, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
JEDNOSTKA w Jarocinie ulica T. Kościuszki 29, 63-200 Jarocin.
JEDNOSTKA w Kępnie ulica Chojęcin -Szum 8a, 63-600 Kępno.
JEDNOSTKA w Kole ulica Sienkiewicza 14, 62-600 Koło.
JEDNOSTKA w Koninie ulica Przemysłowa 2, 62-510 Konin.
JEDNOSTKA w Kościanie ulica Ks. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan.
JEDNOSTKA w Krotoszynie ulica Zdunowska 38a, 63-700 Krotoszyn.
JEDNOSTKA w Międzychodzie ulica Sikorskiego 22a, 64-400 Międzychód.
JEDNOSTKA w Nowym Tomyślu ulica Piłsudskiego 37, 64-300 Nowy Tomyśl.
JEDNOSTKA w Obornikach ulica Piłsudskiego 54, 64-600 Oborniki.
JEDNOSTKA w Ostrowie Wielkopolskim ulica Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
JEDNOSTKA w Ostrzeszowie ulica Zamkowa 27, 63-500 Ostrzeszów.
JEDNOSTKA w Pile ulica Bydgoska 115, 64-920 Piła.
JEDNOSTKA w Pleszewie ulica Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew.
JEDNOSTKA w Rawiczu ulica Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz.
JEDNOSTKA w Słupcy ulica Poznańska 13, 62-400 Słupca.
JEDNOSTKA w Szamotułach ulica Polna 5, 64-500 Szamotuły.
JEDNOSTKA w Śremie ulica Mickiewicza 15, 63-100 Śrem.
JEDNOSTKA w Środzie Wielkopolskiej ulica Harcerska 22, 63-000 Środa Wielkopolska.
JEDNOSTKA w Turku ulica Legionów Polskich 3, 62-700 Turek.
JEDNOSTKA w Wągrowcu ulica Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec.
JEDNOSTKA w Wolsztynie ulica Dworcowa 1, 64-200 Wolsztyn.
JEDNOSTKA we Wrześni ulica Szkolna 23, 62-300 Września.
JEDNOSTKA w Złotowie ulica Aleja Piasta 49, 77-400 Złotów.
JEDNOSTKA w Koszalinie ulica Słowackiego 11, 75-009 Koszalin.
JEDNOSTKA w Szczecinie ulica Kaszubska 35, 70-227 Szczecin.
JEDNOSTKA w Świnoujściu ulica Krzywoustego 2a, 72-600 Świnoujście.
JEDNOSTKA w Białogardzie ulica Staromiejska 35, 78-200 Białogard.
JEDNOSTKA w Choszcznie ulica Bohaterów Warszawy 7c, 73-200 Choszczno.
JEDNOSTKA w Drawsku Pomorskim ulica Obrońców Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.
JEDNOSTKA w Goleniowie ulica Maszewska 9, 72-100 Goleniów.
JEDNOSTKA w Gryficach ulica Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice.
JEDNOSTKA w Gryfinie ulica Grunwaldzka 9, 74-100 Gryfino.
JEDNOSTKA w Kamieniu Pomorskim ulica Żwirki i Wigury 2, 72-400 Kamień Pomorski.
JEDNOSTKA w Kołobrzegu ulica Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg.
JEDNOSTKA w Łobzie ulica Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez.
JEDNOSTKA w Myśliborzu ulica Piłsudskiego 4, 74-300 Myślibórz.
JEDNOSTKA w Policach ulica Kasprowicza 3, 72-010 Police.
JEDNOSTKA w Pyrzycach ulica Kościuszki 24, 74-200 Pyrzyce.
JEDNOSTKA w Sławnie ulica Gdańska 2, 76-100 Sławno.
JEDNOSTKA w Stargardzie Szczecińskim ulica Warszawska 29, 73-110 Stargard Szczeciński.
JEDNOSTKA w Świdwinie ulica Wojska Polskiego 18 a, 78-300 Świdwin.
JEDNOSTKA w Szczecinku ulica Polna 25, 78-400 Szczecinek.
JEDNOSTKA w Wałczu ulica Kościuszki 33, 78-600 Wałcz.
JEDNOSTKA w Warszawa Zachód przy ulica Warszawska 276, 05-082 Stare Babice.
JEDNOSTKA w Grodzisku Mazowieckim ulica Bartnika 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Nowym Dworze Mazowieckim ulica Ignacego Jana Paderewskiego 3, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Mińsku Mazowieckim ulica Wyszyńskiego 15/17, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Legionowie ulica Jagiellońska 26B, 05-120 Legionowo.
JEDNOSTKA w Otwocku ulica Kazimierza Pułaskiego 7A, 05-402 Otwock.
JEDNOSTKA w Piasecznie ulica Kościelna 3, 05-500 Piaseczno.
JEDNOSTKA w Wołominie ulica Wileńska 43a, 05-200 Wołomin.
JEDNOSTKA w Ostrołęce ulica Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka.
JEDNOSTKA w Płocku Aleja Kilińskiego 8, 09-400 Płock.
JEDNOSTKA w Radomiu ulica 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
JEDNOSTKA w Siedlcach ulica Starowiejska 66, 08-110 Siedlce.
JEDNOSTKA w Białobrzegach ulica Żeromskiego 23, 26-800 Białobrzegi.
JEDNOSTKA w Ciechanowie ulica 11 Pułku Ułanów Legionowych 25,06-400 Ciechanów.
JEDNOSTKA w Garwolinie ulica Stacyjna 23, 08-400 Garwolin.
JEDNOSTKA w Gostyninie ulica 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin.
JEDNOSTKA w Grójcu ulica Brzozowa 108, 05-600 Grójec.
JEDNOSTKA w Kozienicach ulica Radomska 1, 26-900 Kozienice.
JEDNOSTKA w Lipsku ulica Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko.
JEDNOSTKA w Makowie Mazowieckim ulica Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki.
JEDNOSTKA w Mławie ulica Sienkiewicza 2, 06-500 Mława.
JEDNOSTKA w Ostrowi Mazowieckiej ulica Pułkownika Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
JEDNOSTKA w Płońsku ulica1 Maja 3, 09-100 Płońsk.
JEDNOSTKA w Pułtusku ulica Rynek 23, 06-100 Pułtusk.
JEDNOSTKA w Przasnyszu ulica Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz.
JEDNOSTKA w Przysusze przy Plac 3 Maja 8, 26-400 Przysucha.
JEDNOSTKA w Sierpcu ulica Gabriela Narutowicza 7, 09-200 Sierpc.
JEDNOSTKA w Sochaczewie ulica Warszawska 23, 96-505 Sochaczew.
JEDNOSTKA w Sokołowie Podlaskim ulica Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski.
JEDNOSTKA w Szydłowcu ulica Tadeusza Kościuszki 194, 26-500 Szydłowiec.
JEDNOSTKA w Węgrowie ulica Józefa Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów.
JEDNOSTKA w Wyszkowie ulica Kościuszki 13, 07-200 Wyszków.
JEDNOSTKA w Zwoleniu przy Pl. Jana Kochanowskiego 10, 26-700 Zwoleń.
JEDNOSTKA w Żurominie ulica Warszawska 8, 09-300 Żuromin.
JEDNOSTKA w Żyrardowie ulica Chopina 4, 96-300 Żyrardów.
Woj. Śląskie JEDNOSTKA w Bielsku-Białej ulica Rychlińskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała.
JEDNOSTKA w Bieruniu ulica Turystyczna 1A, 43-155 Bieruń.
JEDNOSTKA w Bytomiu ulica Stolarzowicka 35, 41-908 Bytom.
JEDNOSTKA w Chorzowie ulica Legnicka 1, 41-503 Chorzów.
JEDNOSTKA w Częstochowie ulica Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa.
JEDNOSTKA w Dąbrowie Górniczej Aleja Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
JEDNOSTKA w Gliwicach ulica Powstańców Warszawy 10-12, 44-100 Gliwice.
JEDNOSTKA w Jastrzębiu-Zdrój ulica Śląska 12, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
JEDNOSTKA w Jaworznie ulica Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno.
JEDNOSTKA w Katowicach ulica Lompy 19, 40-038 Katowice.
JEDNOSTKA w Rybniku ulica Hallera 9, 41-709 Ruda Śląska.
JEDNOSTKA w Tychach Aleja Bielska 46, 43-100 Tychy.
JEDNOSTKA w Zabrzu ulica 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze.
JEDNOSTKA w Żorach ulica Wodzisławska 3, 44-240 Żory.
JEDNOSTKA w Będzinie ulica Generała Józefa Bema 1, 42-500 Będzin.
JEDNOSTKA w Cieszynie ulica Wojska Polskiego 2, 43-400 Cieszyn.
JEDNOSTKA w Kłobucku ulica Boh. Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck.
JEDNOSTKA w Lublińcu ulica Oświęcimska 6, 42-700 Lubliniec.
JEDNOSTKA w Mikołowie ulica Rymera 1, 43-190 Mikołów.
JEDNOSTKA w Mysłowicach ulica Starokościelna 2, 41-400 Mysłowice.
JEDNOSTKA w Myszkowie ulica Kościuszki 105, 42-300 Myszków.
JEDNOSTKA w Piekarach Śląskich ulica Kalwaryjska 62, 41-940 Piekary Śląskie.
JEDNOSTKA w Pszczynie ulica Bogedaina 18, 43-200 Pszczyna.
JEDNOSTKA w Raciborzu ulica Bosacka 42, 47-400 Racibórz.
JEDNOSTKA w Rudzie Śląskiej ulica Hallera 9, 41-709 Ruda Śląska.
JEDNOSTKA w Siemianowicach Śląskich ulica Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śląskie.
JEDNOSTKA w Sosnowcu ulica Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec.
JEDNOSTKA w Świętochłowicach ulica Wojska Polskiego 16c, 41-600 Świętochłowice.
JEDNOSTKA w Tarnowskich Górach ulica Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry.
JEDNOSTKA w Wodzisławiu Śląskim ulica Kokoszycka 180b, 44-313 Wodzisław Śląski.
JEDNOSTKA w Zawierciu ulica Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie.
JEDNOSTKA w Żywcu Aleja Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media