534-750-007
Grafolog na Śląsku

Badania porównawcze pisma

Opinie z tego zakresu mogą doprowadzić do odpowiedzi na poniższe przykładowe pytania:

Czy testament jest autentyczny?

Czy testament w całości nakreśliła jedna osoba?

Czy testament wykazuje cechy mogące świadczyć, iż prowadzono rękę spadkodawcy w trakcie kreślenia testamentu?

Czy testament wykazuje cechy, które mogą wskazywać iż testator w momencie jego kreślenia był nieświadomy lub nie wyrażał swobodnie swojej woli?

Czy podpisy na umowie są autentyczne i nie zostały podrobione?

Kto nakreślił anonim lub donos?

Czy podpis na formularzu podatkowym PIT został nakreślony przez daną osobę?

Czy odręczne zapisy stanowiące treść wypełnienia zaświadczenia została wykonana przez jedną osobę i czy jest nią osoba, której wzory pisma i podpisów przekazano do badań?

Czy wszystkie podpisy nakreśliła jedna osoba?

Czy parafa została nakreślona przez którąkolwiek z osób, których wzory paraf przekazano do wydania opinii grafologicznej?

Czy parafa nosi cech maskowania, auto-fałszerstwa, naśladownictwa lub inne nienaturalne cechy pisma?

Czy podpis został złożony „in blanco” tj. czy został wykonany przez wydrukowaniem i/lub zapisaniem jego treści?

Czy wszystkie podpisy na liście obecności mogła nakreślić jedna osoba?

Czy przekazany do badań podpis nadaje się do wykonania badań identyfikacyjnych - porównawczych pisma?

Czy dowodowa parafa nadaje się do wykonania badań mających na celu określenie jej autentyczności?

Czy wśród treści dokumentu widoczne są cechy wskazujące, iż dopisano niektóre z zapisów?

Czy topografia dokumentu oraz treści językowe wskazują na fakt, iż oba dokumenty sporządziła jedna osoba - jest to szczególnie popularne przy badaniach dokumentacji przetargowej?

Czy czytelny podpis widniejący na dokumencie umowy jest pierwopisem czy też został przeniesiony z innego dokumentu i stanowi wydruk?

Jaka była kolejność wykonania odręcznych zapisów na kwestionowanym dokumencie?

W jakim przedziale czasowym wykonano podpisu, tzw. badania wiekowości pisma?

Są to przykładowe pytanie, które mamy nadzieje pomogą w określeniu możliwości badawczych, a tym samym skutecznym wyjaśnieniu sprawy w wyniku opracowania rzetelnej ekspertyzy grafologicznej.

badania

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media