534-750-007
Grafolog na Śląsku

Opinie grafologiczne dokumentów

Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny
Wspomagające oprogramowanie
Doświadczona kadra ekspertów
Skrupulatne badania i opinie kryminalistyczne
Krótkie terminy ekspertyz

- badania porównawcze pisma, podpisów, paraf
- badania dokumentów (umowy, testamenty, anonimy, itp.)
- badania kryminalistyczne dokumentów (podłoże, metody falsyfikacji, itp.)
- badania autentyczności dokumentów krajowych i zagranicznych (m. in. dokumenty tożsamości, samochodowe, banknoty, czeki, karty płatnicze)
- stwierdzenie autentyczności pisma i podpisów
- badania dokumentów kopiowanych, komputerowych
- badania wiekowości dokumentów - pisma ręcznego; na podstawie zmian (fluktuacji) pisma w czasie
- identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego i podpisu
- badania pisma maszynowego
- badania odcisków pieczątek
- badania psychologiczne pisma
- szkolenia biegłych sądowych
- szkolenia wymiaru sprawiedliwości
- szkolenia dla instytucji bankowych i innych
- autorskie książki

W trakcie badań wykorzystywane są również przez grafologa programy wspomagające jego pracę. Tego typu programy dokonują pomiarów, skomplikowanych obliczeń, porównań i analiz. Wyniki z pracy programu przedstawiane są w formie graficznej, liczbowej i procentowej. Tego typu wsparcie eksperta z zakresu badań pismoznawczych jest cennym narzędziem. Jest ono szczególnie cenne w trudnych przypadkach. Warto użyć programu również w prostych sprawach, gdzie wklejone w treści opinii wyniki z badań są reprezentatywne dla organu procesowego – aby przyjąć opinię jako bezspornie udowodnioną. Często grafika i wyliczenia procentowe są niezwykle przekonywujące – dając obiektywny obraz badanych zjawisk. Wiodące na rynku programy zostały opracowane w Warszawie oraz w Krakowie. Program powinien być używany przez doświadczonego grafologa, który powinien właściwie ocenić uzyskane wyniki z badań.

Bardzo częstym przedmiotem badań grafologów wykonujących zlecenia prywatne są anonimy. Mają one za cel określenie wykonawcy donosu – anonimu. Tego typu materiał zostaje nakreślone na bardzo różnorodnym podłożu. Dla przykładu można wskazać: powierzchnie drzwi, karoserię samochodu, wiatę przystanku czy też szybę. Rodzaj podłoża znacznie wpływa na ograniczenia badawcze. Nie każde podłoże umożliwia wykonanie badań na poziomie kategorycznym. Z reguły do badań przekazywany jest materiał porównawczy od kilku lub nawet kilkunastu osób. Najlepiej przeselekcjonować materiał i przekazać najbardziej prawdopodobny – gdyż ilość osób do porównania wpływa na cenę opinii grafologicznej. Częstym jest również, iż materiał porównawczy stanowią bezwpływowe podpisy lub pismo. Mogą one posiadać szeroki zakres ograniczeń, takich jak: brak adekwatności treściowej w stosunku do anonimu lub mała ilość materiału. Nasi eksperci zawsze starają się pracować na dostępnym materiale i osiągać jak najwyższe wnioski końcowe opinii.

Listy biegły sądowych są ogólnie dostępne. Często sądy udostępniają również listy biegłych na stronach internetowych. Jest to bardzo prosta metoda weryfikacji i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez grafologa. Każda osoba może sprawdzić, które osoby zostały wpisane na listy biegłych sądowych. Przykładem może być Sąd Okręgowy w Katowicach, który na stronie o adresie: http://www.katowice.so.gov.pl/ umieszcza aktualne listy biegłych sądowych. Biegli zostali posegregowani według specjalizacji. Na wspomnianych listach można odnaleźć czas trwania kadencji grafologa oraz dane kontaktowe.

Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszą się weryfikacje opinii grafologa. Mają one na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie trafności danej opinii. W przypadku wykrycia błędów lub wewnetrzych sprzeczności opinii zostają one szczegółowo opisane. Cytowana jest w tym zakresie fachowa literatura. Z doświadczenia wskazujemy, iż pisemna weryfikacja (podpisana i opieczętowana przez doświadczego grafologa) to bardzo mocny argument do podważenia błędnej opinii grafologicznej. Często o wiele bardziej skuteczna, aniżeli kolejna opinia w sprawie. Celem wykonania weryfikacji wystarczy przekazać kserokopię lub fotokopię opinii, która ma zostać przeanalizowana. Dla przykładu poniżej zaprezentowano weryfikację ekspertyz.

W wyniku badań poprawności wykonania ekspertyz grafologicznych stwierdzono co następuje:

1. W treści obu weryfikowanych opinii grafologicznych nie wskazano kto opiniował oraz kto wykonywał badania.

2. Przekazany do badań materiał porównawczy Probanta A to zasadniczo wyłącznie podpisy własne widniejące w aktach sprawy - określone przez grafologa jako bezwpływowe. W tym zakresie można mieć uzasadnione wątpliwości do co ilości, adekwatności i jakości materiału porównawczego. Zasadnym jest, aby opisany materiał porównawczy został uzupełniony w celu ustalenia pełnego zakresu możliwości psychomotorycznych Probanta A. Jest to szczególnie istotne przy badaniach prostych konstrukcji graficznych w postaci paraf. Z doświadczenia należy wskazać, iż parafy mogą przybierać różne kształty oraz odmiany. Jest to wysoko zautomatyzowany twór (poza świadomością piszącego), z uwagi na co różne czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne mogą zachwiać jego ogólnym kształtem, budową i przebiegiem linii pisma. Na te odmiany lub zmiany paraf może wpływać, np. zmęczenie, niewygodna pozycja pisarska lub ogólne osłabienie psychofizyczne.

3. Opisany w opinii z dnia 30 czerwca 2014 roku materiał porównawczy Probanta B to podpisy własne widniejące na trzech dokumentach, z czego dwa z nich to kopie techniczne. W drugiej opinii z dnia 26 lutego 2015 roku przekazano do badań w charakterze materiału porównawczego Probanta B cztery dokumenty w oryginale. Biegły sądowy kilka z podpisów odrzucił z badań - pozostawiając ok. 2 podpisy i odręczne zapisy z wniosków o wydanie dowodu osobistego. Pomimo posiadania tak skąpego materiału porównawczego, zasadniczo w niewielkim stopniu uzupełnionego - biegła oceniała materiał jako wystarczający. Myślę, że zasadnym byłoby dalsze uzupełnienie materiału porównawczego - w celu ustalenia pełnych możliwości psychomotorycznych Probanta B. Tak skąpy materiał mógł znacząco zawęzić ustalany zakres możliwości pisarskich - w skutek czego nie odpowiadał on zakresowi ujawnionemu w materiale dowodowym.

4. Ekspert używa stwierdzenia „imitacje podpisów” i „imitacje odcisków pieczątek” co nie jest właściwym określeniem na tym etapie badań. Idąc tokiem myślenia biegłej to każdą kserokopie lub skan można nazwać imitacją podpisu lub odcisku pieczątki. Istotą jest czy podpis lub odcisk pieczątki został lub nie został przeniesiony z innego dokumentu. Grafolog nie udowodnił tego faktu - nawet nie próbując wykonać w tym zakresie żadnych badań. Nie jest więc uprawniona do używania tego typu określenia, które może wprowadzać w błąd. Na chwilę obecną udowodniono, że podpisy i odciski pieczątek są kopiami. Być może cały dokument to kopia oryginalnego autentycznego dokumentu. Na chwilę obecną biegły grafolog tego faktu nie wykluczył. Aby ustalić, czy noszą one ślady przerobienia należy przeprowadzić dodatkowe badania, np. badania sposobu wykonania zapisu całego dowodowego dokumentu oraz cech podłoża wokół dowodowych podpisów i odcisków.

5. Niezrozumiałym jest stwierdzenie, że kopie, kserokopie, skany lub samokopiujące kopie nie są przedmiotem badań porównawczych pisma. Tego typu badania są jak najbardziej wykonywane. Dla przykładu ekspertyzy na kopiach wykonuje Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

6. Jedyny oryginał dowodowej parafy składa się zaledwie z 6 ruchów ręki, tj. 6 gramm. Tego typu grafizm jest bardzo prostą konstrukcją graficzną, prezentującą nieliczne cechy nawykowe i dystynktywne pisma. Z uwagi na powyższe najprawdopodobniej istnieje możliwość jej nakreślenia przez większą ilość osób o przeciętnych możliwościach pisarskich, a tym samym nie nadaje się ona do przeprowadzenia badań identyfikacyjnych. Wątpliwości w tym zakresie ma również sama biegła sądowa, jednakże kwalifikuje go do dalszych badań. Wskazana decyzja może doprowadzić do błędnych wniosków końcowych. Grammy można określić jako poszczególne ruchy ręki. Tak więc przedmiotowa parafę nakreślono w wyniku 6 ruchów ręki. Tak więc osoba usiłująca podrobić autentyczną parafę Probanta A miałaby wyuczyć się jedynie sześciu następujących po sobie ruchów ręki. Dla osoby posiadającej sporą wiedzę w zakresie fałszowania podpisów - po odpowiednim przygotowaniu i gruntownej nauce sposobu kreślenia autentycznego podpisu sfałszowanie tego podpisu będzie zadaniem niezbyt skomplikowanym. Stwierdzenie to oparto na podstawie literatury specjalistycznej.

7. Zaprezentowane w opinii tablice poglądowe przedstawiają wyłącznie materiał porównawczy w postaci nieczytelnych podpisów konfrontowany z dowodową parafą. Tak więc tego typu trudny materiał dowodowy został dodatkowo skonfrontowany z nieadekwatnym materiałem porównawczym. Zalecane jest prowadzenie badań porównawczych na tym samym rodzaju podpisów. Nieadekwatny materiał porównawczy potęguje wątpliwości.

8. Grafolog wskazał, że ujawnił ogólne cechy wspólne pomiędzy dowodową parafą a materiałem porównawczym Probanta A - to czy przy tak prostej parafie nie jest to kolejna wątpliwość. Tak wiele wątpliwości w tego typu trudnym przypadku.

9. Zaprzysiężony biegły wskazuje, iż parafa powstała w wyniku naśladownictwa. Jednakże nie wskazał jakie to cechy wykazują fakt, iż dowodowa parafa powstała w wyniku naśladownictwa. Nie określił jakiego rodzaju naśladownictwo ujawnił, np. wzrokowe lub wyuczone. Jakiego rodzaju cechy na to wskazują. Grafolog nie wykluczył również możliwości powstania parafy w wyniku autofałszerstwa. Nie wskazał różnic pomiędzy tymi zjawiskami. Niezrozumiały jest fakt, iż w charakterystyce materiału dowodowego biegła nie wskazała faktu ujawnienia cech naśladownictwa, tzn. że naśladownictwo było tak „dobre” że zostało przeoczone przez biegłą?

10. Zadziwiający jest fakt, iż grafolog sądowy w badaniach wykluczających odręczne zapisy nie wskazuje żadnych cech o tym świadczących oraz nie wykonuje żadnych tablic poglądowych - a więc ten zakres badań nie został udowodniony i nie można uznać go za dowód w sprawie.

Reasumując: analizowane opinie grafologiczne nie są kompletne, zawierają niepoparte badaniami stwierdzenia, być może zawierają błędne oceny materiałów badawczych, a tym samym nie można ich uznać jako bezsporny dowód w sprawie. Zalecane jest uzyskanie kolejnej opinii w podanym zakresie, a do jej wykonania dostarczony będzie uzupełniony i kompletny materiał porównawczy. Z treści analizy wynika, iż dowodowa parafa przekazana w formie oryginału może okazać się niewystarczająca do przeprowadzenia badań identyfikacyjnych pisma.

Copyright © 2016 Pracownia Ekspertyz Grafologicznych | dobre.media